Mae’r polisi preifatrwydd a chwcis hwn (y “Polisi” yn fyr) yn darparu gwybodaeth ynglŷn â thrin gwybodaeth a ddarperir i, neu a gesglir gan, Trafalgar Entertainment (“Trafalgar”); ac yn berthnasol i: (i) y wefan hon, (ii) unrhyw gysylltiad uniongyrchol neu anuniongyrchol â TE mewn ffyrdd eraill (fel, gohebiaeth e-bost).
Gall gwybodaeth a gesglir o dan y polisi hwn gael ei defnyddio yn y modd a ddisgrifir isod gan Trafalgar Entertainment Group Limited, ei is-gwmnïau, ei asiantau, ei bartneriaid y gellir ymddiried ynddynt a’i gwmnïau cysylltiedig sy’n gweithredu ar ei ran (gyda’i gilydd, “Trafalgar”). Pan y’u defnyddir yma, mae’r termau “ni” ac “ein” yn cyfeirio at Trafalgar. Pan fo’r Polisi hwn yn cyfeirio at y term “gwybodaeth bersonol”, rydym yn golygu gwybodaeth sy’n adnabod unigolyn penodol, megis enw llawn, cyfeiriad stryd, rhif ffôn neu gyfeiriad e-bost.
Trwy ymweld â’r wefan hon a/neu ddarparu fel arall, neu ganiatáu i’ch data gael eu darparu, i Trafalgar, rydych yn cytuno (i) eich bod wedi darllen a deall y Polisi hwn; a (ii) yn cytuno i Trafalgar gasglu a phrosesu eich gwybodaeth bersonol yn unol â’r Polisi hwn.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y ffordd y caiff eich data eu casglu, eu prosesu neu eu cadw gan Trafalgar, gallwch gysylltu â ni drwy e-bost ar [email protected], a byddwn yn gwneud ein gorau i roi ateb.
GWNAETHPWYD Y DIWEDDARIAD YSTYRLON DIWETHAF I’R POLISI HWN AR: Mawrth 2021
GAN BWY MAE TRAFALGAR YN CASGLU DATA:
Rydym yn casglu gwybodaeth o dri grŵp o bobl:
1. “Unigolion”, sydd wedi cysylltu â ni drwy e-bost, wedi ymgysylltu â ni ar gyfryngau cymdeithasol, wedi cwblhau arolwg cwsmeriaid neu wedi rhyngweithio â ni fel arall (ac eithrio rhyngweithio yn ystod busnes rhwng Trafalgar ac unigolyn o’r fath);

2. “Defnyddwyr y Wefan”, sy’n ymweld â’r dudalen hon; a
3. Cleientiaid a darparwyr busnes (“B2B”), trwyddedwyr a deiliaid hawliau neu drydydd parti sy’n darparu gwasanaeth i ni a/neu unrhyw unigolyn arall rydym yn rhyngweithio â nhw yn ystod busnes yn unig.
PA WYBODAETH MAE TRAFALGAR YN EI CHASGLU:
Mae Trafalgar yn casglu dau fath sylfaenol o wybodaeth, gwybodaeth bersonol (y gellir ei defnyddio i adnabod unigolyn penodol) a gwybodaeth ddienw (sy’n darparu gwybodaeth ddadansoddol, ond ni ellir ei defnyddio i adnabod unigolyn penodol); a gall ddefnyddio gwybodaeth bersonol i greu trydydd math o wybodaeth gyfanredol (hy casgliad o ddata tebyg neu gysylltiedig).

1. Unigolion:
Mae Trafalgar yn casglu’r wybodaeth a roddwch i ni pan fyddwch yn anfon e-bost atom, yn cymryd rhan yn ein gweithgareddau (megis ymgysylltu â’n rhwydweithiau cymdeithasol), yn cymryd rhan mewn gweithgareddau eraill sy’n ymwneud â
chyfathrebiadau a/neu gynnwys Trafalgar, neu’n rhyngweithio fel arall â ni gan ddefnyddio un neu ragor o ddyfeisiau. Bydd gwybodaeth o’r fath yn cynnwys, ond ddim yn gyfyngedig i:
● Os byddwch yn anfon e-bost atom: enw a chyfeiriad e-bost.
● Os byddwch yn rhyngweithio â ni ar gyfryngau cymdeithasol* (ac yn dibynnu ar eich gosodiadau preifatrwydd eich hun): gwybodaeth tagiau ymgyrch (e.e. hashnodau), enw, ID rhwydwaith cymdeithasol, llun proffil, cyfeiriad e-bost, rhywedd, lleoliad, dyddiad geni a/neu wybodaeth arall o’r fath yr ydych wedi’i darparu’n benodol, naill ai drwy ganiatáu mynediad yn benodol i Trafalgar neu drwy wneud gwybodaeth o’r fath yn weladwy i’r cyhoedd yn gyffredinol.
* Nid yw Trafalgar yn rheoli gwefannau neu lwyfannau trydydd parti (e.e. Facebook, Twitter, Instagram, MailChimp, SurveyMonkey, a Powster), ac nid yw’r Polisi hwn yn berthnasol iddynt. Darllenwch bolisi’r trydydd parti perthnasol i gael gwybod sut maent yn casglu ac yn defnyddio’ch gwybodaeth.
2. Defnyddwyr y Wefan:
Rydych yn gwneud peth gwybodaeth benodol ar gael i ni pan fyddwch yn ymweld â’n gwefannau neu’n defnyddio ein gwasanaethau drwy lwyfan trydydd parti gan ddefnyddio un neu ragor o ddyfeisiau, ac mae Trafalgar yn defnyddio technoleg megis cwcis i gasglu gwybodaeth o’r fath, i’r graddau y mae’r gyfraith yn caniatáu i ni a lle bo hynny’n berthnasol, yn amodol ar eich caniatâd penodol. Bydd gwybodaeth o’r fath yn cynnwys, ond ddim yn gyfyngedig i:
● ID cleient defnyddiwr a gynhyrchir gan Gwcis sy’n unigryw i chi;
● gwybodaeth cyfeiriwr (e.e. lleoliad y ddolen y gwnaethoch ei chlicio i gyrraedd ein tudalen);
● gwybodaeth am dagiau ymgyrch (e.e. hashnodau);
● gwybodaeth asiant defnyddwyr (e.e. math o borwr);
● math o ddyfais (e.e. iPhone, iPad, Android);
● eich cyfeiriad IP;
● data lleoliad gwlad a dinas (yn seiliedig ar IP); a
● digwyddiadau clicio defnyddwyr (h.y. ble rydych yn pwyntio ac yn clicio ar ein gwefan).
Mae rhagor o wybodaeth am ddefnydd Trafalgar o Gwcis isod.
3. B2B:
Mae Trafalgar hefyd yn casglu gwybodaeth bersonol a ddarperir yn ystod busnes, megis enwau, cyfeiriadau e-bost, rhifau ffôn, teitlau swyddi, a gwybodaeth ariannol/talu, yn ôl yr angen, i gyflawni’r swyddogaethau sy’n ofynnol ar gyfer y berthynas fusnes benodol dan sylw.
SUT MAE TRAFALGAR YN DEFNYDDIO EICH GWYBODAETH:
Rydych yn cytuno y gallwn ddefnyddio eich gwybodaeth at y dibenion canlynol:
● i fonitro perfformiad, optimeiddio neu wella ein cynnyrch, gwasanaethau a gweithrediadau;
● creu ystadegau dienw, cyfun am y defnydd o’n gwefannau, ein cynnwys, neu wasanaethau y gallwn eu rhannu â thrydydd partïon a/neu sicrhau eu bod ar gael i’r cyhoedd;
● gorfodi, amddiffyn ac amddiffyn hawliau cyfreithiol (gan gynnwys hawliau perchnogion hawliau trydydd parti mewn perthynas ag unrhyw gynnwys a ddosberthir gan TRAFALGAR) a chanfod, ymchwilio ac atal gweithgareddau a allai dorri ein polisïau neu eu fod yn anghyfreithlon;
ac yn unol â chyfreithiau lleol, a dewisiadau a rheolaethau a allai fod ar gael i chi, efallai y byddwn yn defnyddio gwybodaeth a gasglwyd gennych chi neu ddyfeisiau sy’n gysylltiedig â chi i:
1. Unigolion:
● i ymateb i unrhyw ymholiad y gallech fod wedi’i anfon atom;
● i ofyn eich barn ar ein cynnwys neu wasanaethau;
● ar yr amod eich bod wedi optio i mewn i weithgarwch o’r fath:
o personoli cynnwys a phrofiadau.
2. Defnyddwyr y Wefan:
● rhoi mynediad i chi i’r wefan berthnasol, a darparu unrhyw wasanaethau neu wybodaeth y gallech fod wedi gofyn amdanynt gennym ni;
● gwella’r wefan hon, a sicrhau bod gwybodaeth arni yn cael ei chyflwyno yn y modd mwyaf effeithiol ac optimaidd;
● at ddibenion diogelwch. Gellir trosglwyddo’r wybodaeth hon i’r heddlu neu i awdurdodau priodol eraill. Rydym yn seilio’r prosesu hwn ar ein buddiannau cyfreithlon i’ch amddiffyn chi a’n cwmni, systemau, gweithwyr a phartneriaid, neu ar rwymedigaeth gyfreithiol i gydweithredu ag awdurdodau cymwys.
3. B2B:
● darparu Cynnwys a/neu ddeunyddiau yn unol â chytundeb contractol ysgrifenedig rhyngom; a
● gwirio nad yw taliad yn cael ei wneud yn dwyllodrus.
RHANNU EICH GWYBODAETH GYDA CHWMNÏAU ERAILL:
Ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth ag unrhyw drydydd parti, ac eithrio o dan yr amgylchiadau canlynol:
● rhannu gyda’n cwmnïau cyswllt a chwmnïau grŵp lle bo’n berthnasol ac mewn cysylltiad ag un neu ragor o’r defnyddiau a restrir uchod;
● lle rhennir gwybodaeth o’r fath â thrydydd parti mewn cysylltiad â:
o gwerthu busnes;
o i orfodi ein Telerau Defnyddio neu ein rheolau;
o i amddiffyn Trafalgar a/neu hawliau neu eiddo deiliad hawliau trydydd parti;
o cydymffurfio â phroses gyfreithiol neu achosion eraill os ydym yn credu’n ddidwyll bod datgeliad o’r fath yn ofynnol yn ôl y gyfraith;
● lle rydych wedi ein cyfarwyddo i rannu eich gwybodaeth gyda gwefannau neu lwyfannau trydydd parti, gan gynnwys rhwydweithiau cymdeithasol, a dewis trydydd parti y mae Trafalgar yn gweithio gyda nhw lle mae rhannu gwybodaeth o’r fath yn angenrheidiol er mwyn darparu’r gwasanaethau yr ydych wedi gofyn amdanynt (e.e. MailChimp, SurveyMonkey, a Powster).
O dan rai amgylchiadau, gallai’r uchod olygu trosglwyddo eich data y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd (“AEE”). Pryd bynnag y byddwn yn trosglwyddo eich data y tu allan i’r AEE, byddwn yn sicrhau diogelwch i’r un graddau drwy sicrhau bod y derbynnydd wedi’i leoli mewn awdurdodaeth sydd wedi’i chymeradwyo gan y Comisiwn Ewropeaidd fel un sy’n gallu darparu’r lefel briodol o ddiogelwch, bod y derbynnydd wedi llofnodi contract yn y fformat a gymeradwywyd gan y Comisiwn Ewropeaidd, a/neu, gyda’ch caniatâd penodol i wneud hynny.
Sylwer, unwaith y bydd eich gwybodaeth wedi’i rhannu â chwmni arall, mae’r wybodaeth a dderbynnir gan gwmni o’r fath yn dod yn ddarostyngedig i arferion preifatrwydd y cwmni hwnnw ei hun.
SUT CAIFF EICH GWYBODAETH EI STORIO:
Rydym yn defnyddio mesurau diogelwch technolegol a gweithredol safonol y diwydiant i ddiogelu eich gwybodaeth rhag unrhyw fynediad anawdurdodedig neu ddefnydd anghyfreithlon. Fodd bynnag, nid oes unrhyw ddull o drosglwyddo dros y rhyngrwyd na dull storio electronig 100% yn ddiogel, ac ni allwn warantu ei diogelwch llwyr.
AM BA MOR HIR YDYCH CHI’N CADW’R WYBODAETH?
Ac eithrio fel y nodir yn benodol isod, byddwn yn cadw gwybodaeth a gesglir yn unol â’r Polisi hwn am gyhyd ag sy’n angenrheidiol i ddarparu’r gwasanaethau yr ydych wedi gofyn amdanynt gennym ni neu am gyhyd ag y caniateir fel arall gan y gyfraith.
1. Unigolion:
Heb wneud niwed i’r uchod, er mwyn sicrhau bod bob amser gennym y caniatâd diweddaraf a’r data cywir gennych, bydd Trafalgar yn ymdrechu i gysylltu â chi drwy e-bost i ofyn am ganiatâd o’r newydd o leiaf unwaith yn ystod cyfnod penodol o amser, yn dibynnu ar y math o Gynnwys rydym yn cysylltu â chi yn ei gylch a pha mor aml y gallwn ragweld rhyddhau cynnwys tebyg yn y dyfodol:
● Bydd Trafalgar yn cysylltu â thanysgrifwyr o leiaf unwaith bob dwy (2) flwyddyn galendr
Bydd y cyfathrebiadau e-bost hyn yn gofyn i chi ail-danysgrifio’n benodol a darparu eich manylion presennol. Os na fyddwch yn ymateb, byddwn yn cymryd yn ganiataol nad ydych yn dymuno clywed gennym mwyach a byddwn yn eich tynnu oddi ar y rhestr bostio tan y byddwch yn ail-danysgrifio eich hun.
BLE CAIFF EICH GWYBODAETH EI STORIO:
Mae ein gweinyddion wedi’u lleoli yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (y DU ac Iwerddon yn bennaf), a bydd yr holl wybodaeth a gasglwn amdanoch yn cael ei storio ar y gweinyddion hyn.
Ar wahân i fel y nodir yn benodol yma, a/neu oni bai y caniateir gan unrhyw gyfraith neu reoliad penodol, ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd heb eich caniatâd penodol.
EICH HAWLIAU, RHEOLAETHAU A DEWISIADAU:
Rydym yn rhoi’r gallu i chi arfer rhai rheolaethau o ran casglu, defnyddio a rhannu eich gwybodaeth. Yn unol â chyfraith leol, gall eich rheolaethau a’ch dewisiadau gynnwys:
● Gallwch newid eich dewisiadau ar gyfer tanysgrifiadau, cylchlythyrau a rhybuddion;
● Gallwch ddewis a fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth gyda chwmnïau eraill y tu allan i grŵp Trafalgar fel y gallant anfon cynigion a hyrwyddiadau atoch am eu cynnyrch a’u gwasanaethau;
Yn ogystal, mae gennych hawliau penodol mewn perthynas â’r wybodaeth sydd gennym amdanoch, gan gynnwys:
● yr hawl i ofyn i ni beidio â phrosesu eich gwybodaeth bersonol at ddibenion marchnata;
● yr hawl i ofyn am fynediad at wybodaeth sydd gennym amdanoch;
● yr hawl i wrthwynebu prosesu sy’n debygol o achosi neu sydd yn achosi niwed neu drallod;
● yr hawl i wrthwynebu i benderfyniadau gael eu gwneud drwy ddulliau awtomatig; a
● yr hawl, o dan rai amgylchiadau, i gywiro gwallau yn eich gwybodaeth bersonol, neu rwystro, dileu neu ddinistrio eich gwybodaeth.
Gallwch arfer eich rheolaethau a’ch dewisiadau drwy ddilyn y cyfarwyddiadau a ddarperir mewn unrhyw gyfathrebiadau a anfonir atoch neu drwy gysylltu â ni drwy e-bost ar [email protected]. Byddwch yn ymwybodol, er mwyn prosesu eich cais, efallai y byddwn yn gofyn i chi ddarparu rhagor o wybodaeth yn gyntaf er mwyn cadarnhau pwy ydych chi fel perchennog gwybodaeth bersonol o’r fath.
Cwcis:
Darnau bach o wybodaeth yw cwcis, yn aml ar ffurf ffeiliau testun wedi’u hamgryptio, sy’n cael eu gosod ar eich dyfais pan fyddwch yn ymweld â gwefan, sy’n caniatáu i berchennog y wefan fonitro eich defnydd o’u gwefan, symleiddio eich profiad defnyddiwr a dod â gwybodaeth ynghyd sy’n yn cael ei chasglu amdanoch chi.
Mae gennych y gallu i ddewis bod eich dyfais yn eich rhybuddio bob tro y bydd cwci yn cael ei anfon, neu gallwch ddewis diffodd pob cwci, drwy newid gosodiadau eich porwr. Os byddwch yn diffodd cwcis, fodd bynnag, byddwch yn colli mynediad at rai nodweddion a allai wneud eich profiad defnyddiwr yn fwy effeithlon, ac ni fydd rhai gwasanaethau’n gweithio’n iawn.
I gael gwybodaeth am sut i newid y ffordd y mae eich porwr yn rhyngweithio â chwcis, ewch i adran ‘Help’ eich porwr rhyngrwyd, neu ewch i http://allaboutcookies.org am ragor o wybodaeth gyffredinol am y ffordd y mae cwcis yn gweithio.
Mae enwau’r cwcis a ddefnyddir gan y wefan hon, a’r diben y cânt eu defnyddio ar eu cyfer, fel a ganlyn:
Mae Cwcis Angenrheidiol Yn Unig yn cefnogi ein gweithrediad ein gwefannau ac ap. Maent yn hanfodol pan fyddwch yn symud o gwmpas ein gwefan neu ap ac yn defnyddio eu nodweddion. Er enghraifft, maen nhw’n cofio’ch manylion pan fyddwch yn mewngofnodi. Mae hyn yn caniatáu i chi gael mynediad i’ch cyfrif. Heb gwcis o’r fath, ni ellir darparu gwasanaethau o’r fath.
Mae Cwcis Dadansoddol/Perfformiad yn casglu gwybodaeth ddienw am sut mae pobl yn defnyddio’r wefan neu’r ap, sy’n ein helpu i ddatblygu’r rhain. Gallwn weld a yw pobl yn dod o hyd i bethau’n hawdd a gwella llywio’r safle.
Mae Cwcis Ymarferoldeb yn eich cofio pan fyddwch yn dychwelyd i’r safle neu ap a dewisiadau a wnaethoch ar ymweliadau blaenorol, megis chwiliadau ac o ba wlad yr ydych yn dod. Mae hyn yn ein galluogi i bersonoli ein cynnwys ar eich cyfer, megis galluogi i ni gofio eich dewisiadau.
Mae Cwcis Cyfryngau Cymdeithasol yn eich galluogi i rannu’r hyn rydych wedi bod yn ei wneud ar ein gwefannau ar gyfryngau cymdeithasol megis Facebook a Twitter. Nid yw’r cwcis hyn o fewn ein rheolaeth. Cyfeiriwch at y polisïau preifatrwydd priodol i weld sut mae eu cwcis yn gweithio.
Gall y wefan hon hefyd gynnwys cynnwys a dolenni i wefannau trydydd parti sydd hefyd yn gweithredu cwcis. Nid yw Trafalgar yn rheoli’r gwefannau na’r cwcis trydydd parti hyn, ac nid yw’r Polisi hwn yn berthnasol iddynt. Darllenwch bolisi’r trydydd parti perthnasol i gael gwybod sut maent yn casglu ac yn defnyddio’ch gwybodaeth.
NEWIDIADAU I’R POLISI PREIFATRWYDD HWN:
Mae Trafalgar yn cadw’r hawl i wneud newidiadau i’r Polisi hwn o bryd i’w gilydd ac yn ôl yr angen i dechnolegau newydd, arferion diwydiant, gofynion rheoleiddio neu ddibenion eraill.
Os bydd unrhyw newidiadau o’r fath yn berthnasol, bydd Trafalgar yn rhoi gwybod i chi, a lle bo’n ofynnol yn ôl y gyfraith berthnasol, yn cael eich caniatâd.
Er tryloywder, mae’r dyddiad y gwnaed newidiadau sylweddol a pherthnasol ddiwethaf i’r Polisi hwn wedi’i nodi ar frig y dudalen hon